Royalty fria bilder

Priser och avtalsvillkor för Royaltyfria (RF)

 

Royaltyfria bilder, skickas till er med mejl som digital bildfil för framkallning.

Klicka på länken https://www.egenposter.se för att framställa bilden som du har

köpt eller dina egna bilder. Du kanske väljer en annan bildframställare t.ex. Crimson

Stockholm

 • Bilder till hemsidor

 • Bilder till sociala medier Facebook, Instagram m.fl.

 • Bilder till Powerpointvisning

 • Bilder till blogg

 • Bilder till övrig internetanvändning

 

Liten bild (500 x 333px, 72dpi) 

Fri användning, format anpassat för sociala medier 

200 kr/bild

 

Mellanstor bild (1680 x 1120px, 72dpi)                      

Fri användning, format anpassat för Webb                 

500 kr/bild

 

Köp tre bilder till er hemsida och betala för två förmånligt pris

 

 

Bild att printa eller kanvas (och eventuell inramning)

10 MB (räcker till A5  20 x 30 cm, 300 dpi)    700 SEK/bild

30 MB (räcker till A4, 30 x 40 cm 300 dpi)     900 SEK/bild

50 MB (räcker till A3, 40 x 60 cm 300 dpi)   1 100 SEK/bild

60 MB (räcker till 50 x 70 cm, 300 dpi)        1 300 SEK/bild

Priserna ovan gäller med några undantag på denna hemsida. Vissa bilder säljs till lägre överenskommet pris med fotografen

 

Bilder från FSF bilder får endast användas efter förvärv eller tillstånd från FSF och våra gallerier. Bilderna får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang under två (2) år, oavsett användningsområde. Den köpta bildfilen får endast framställas i fysisk form i ett exemplar. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och mottar bilden av fotografen, ingås avtal mellan bildanvändaren och bildbyrån FSF.

 1. Användande av bilder
  Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.fotografer.n.nu samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden, med de undantag som följer här nedan, i alla former och sammanhang samt under 2 år, oavsett användningsområde. Bildanvändaren får dessutom förändra en bilds innehåll och form, med de undantag som följer här nedan. 

  De undantag där bilder från bildbyrån FSF inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. 

  Bild från bildbyrån FSF får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i den organisation (motsv.) som har förvärvat bilden.

 • Äganderätt och upphovsrätt
  Äganderätt och upphovsrätt för bilder från bildbyrån FSF förblir fotografernas även efter det att bildanvändaren godkänt användarvillkoren här samt erhållit bilden.

 • Priser
  Våra priser för RF bilder är angivna ovan och vid köptillfället, om annat pris inte är överenskommet med bildbyrån FSF.

 • Bildleverans
  Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från FSF fotografer vid behov göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.

 • Avbeställning
  Vid avbeställning av bild inom 30 dagar från köp är köparen skyldig att betala hälften av köpesumman till bildbyrån FSF och får därefter inte använda bilden.

 • Betalning
  Den köpta bilden fakturas av fotografen i enlighet med detta avtal och är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift.

 • Vidareförsäljning och överlåtelse
  Bildfiler från bildbyrån FSF får inte vidareförsäljas eller överlåtas till annan.

 • Vite
  Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter av bildbyrån FSF gjord invändning mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till bildbyrån FSF ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr.o.m. 1970.

 • Skadestånd

  Skulle bildanvändaren genom sin användningav förvärvad bild förorsaka bildbyrån FSF skada av vad slag det vara må äger bildbyrån FSF rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit bildbyrån FSF

 • Tvist

  Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första och enda instans och med tillämpning av svensk lag om inte bildbyrån FSF och bildanvändaren är ense om annat forum.

 

 

Beställ bild här


(Lämna tom)