Royaltyfria bilder från Bildbutiken och våra gallerier

 

Priser och avtalsvillkor för Royaltyfria (RF)

 

ROYALTYFRIA BILDER (OBS! gäller inte alla bilder på hemsidan) - Fri användning under två år, se villkoren nedan.

1 MB (räcker till webb, 72 dpi) 250 kr/bild En skön bild att dekorera er hemsida med, använda i powerpoint och internetanvändning. Förmånligt pris

10 MB (räcker till A5 20 x 30 cm, 300 dpi)  1 200 SEK/bild

30 MB (räcker till A4, 30 x 40 cm 300 dpi)  1 500 SEK/bild

50 MB (räcker till A3, 40 x 60 cm 300 dpi)  2 000 SEK/bild

55 MB (räcker till 50 x70 cm, 300 dpi)         2 400 SEK/bild

Priserna ovan gäller generellt, undatag finns. Fråga om detta

 

Bilder från FSF bilder får endast användas efter förvärv eller tillstånd från FSF och våra gallerier. Bilderna får därefter användas med få undantag i alla former och sammanhang under två (2) år, oavsett användningsområde. I och med att användaren av bilden godkänner de villkor som här anges och mottar bilden av fotografen, ingås avtal mellan bildanvändaren och bildbyrån FSF.

 1. Användande av bilder
  Efter det att bildanvändaren godkänt dessa villkor på www.fotografer.n.nu samt erhållit bilden, får bildanvändaren använda bilden, med de undantag som följer här nedan, i alla former och sammanhang samt under 2 år, oavsett användningsområde. Bildanvändaren får dessutom förändra en bilds innehåll och form, med de undantag som följer här nedan. 

  De undantag där bilder från bildbyrån FSF inte får användas av bildanvändaren gäller sådana sammanhang som är olagliga, pornografiska, vilseledande eller obscena. Bildanvändaren får inte heller använda bilderna på ett sådant sätt som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna. 

  Bild från bildbyrån FSF får användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i den organisation (motsv.) som har förvärvat bilden.

 • Äganderätt och upphovsrätt
  Äganderätt och upphovsrätt för bilder från bildbyrån FSF förblir fotografernas även efter det att bildanvändaren godkänt användarvillkoren här samt erhållit bilden.
 • Priser
  Våra priser för RF bilder är angivna ovan och vid köptillfället, om annat pris inte är överenskommet med bildbyrån FSF.
 • Bildleverans
  Det åligger bildanvändaren att i bilder levererade från FSF fotografer vid behov göra sådana omställningar, repro eller korrigeringar som krävs för ett bra tryckresultat.
 • Avbeställning
  Vid avbeställning av bild inom 30 dagar från köp är köparen skyldig att betala hälften av köpesumman till bildbyrån FSF och får därefter inte använda bilden.
 • Betalning
  Den köpta bilden fakturas av fotografen i enlighet med detta avtal och är 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift.
 • Vidareförsäljning och överlåtelse
  Bilder från bildbyrån FSF får inte vidareförsäljas eller överlåtas till annan.
 • Vite
  Skulle bildanvändare använda eller på annat sätt utnyttja förvärvad bild i strid mot bestämmelserna i detta avtal och efter av bildbyrån FSF gjord invändning mot detta förfaringssätt inte göra rättelse, utgår till bildbyrån FSF ett vite med ett belopp som för varje tillfälle skall uppgå till 2 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fr.o.m. 1970.
 • Skadestånd
  Skulle bildanvändaren genom sin användning av förvärvad bild förorsaka bildbyrån FSF skada av vad slag det vara må äger bildbyrån FSF rätt att kräva bildanvändaren på skadestånd som skall bestämmas till ett belopp som svarar mot den såväl materiella som immateriella skada som uppkommit bildbyrån FSF
 • Tvist
  Tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt som första och enda instans och med tillämpning av svensk lag om inte bildbyrån FSF och bildanvändaren är ense om annat forum.